Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti Antik Kureš s.r.o.

se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ 17348803

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 370071

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.antik-kures.cz

 I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Antik Kureš s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ 17348803, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 370071, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících (dále jen „kupující“), a nás, jakožto prodávajících (dále jen „prodávající“), vzniklá na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.antik-kures.cz.

2) Kupující a prodávají komunikují primárně na dálku. Proto i pro smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby se kupující a prodávající spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti, a smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.antik-kures.cz.

3) Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se ustanovení § 1812 – 1867 občanského zákoníku.

4) Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

II. Definice některých pojmů

1) Cena je finanční částka, kterou bude kupující hradit za zboží;

2) cena za dopravu je finanční částka, kterou bude kupující hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

3) celková cena je součet ceny a ceny za dopravu;

4) faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem na celkovou cenu;

5) objednávka kupujícího je návrh na uzavření smlouvy o koupi zboží s prodávajícím;

6) uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených smluv;

7) vy jste osoba nakupující na našem e-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

8) zboží je vše, co můžete nakoupit na e-shopu;

9) registrace označuje proces, v němž kupující uvede v registračním formuláři na webových stránkách své osobní údaje a e-mailovou adresu, které budou následně uloženy do databáze e-shopu.

III. Uživatelský účet

1) Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednat zboží. Kupující může objednat zboží taktéž bez registrace přímo z webové stránky e-shopu.

2) Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží i jiné komunikace s prodávajícím je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.

3) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

4) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to především v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu webové stránky.

IV. Uzavření kupní smlouvy

1) Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2) Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu na webových stránkách prodávajícího.

3) Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím objednávky na webových stránkách e-shopu.

4) Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky e-shopu

5) Kupní smlouva vzniká na základě odeslané objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávávajícím.

6) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy hradí kupující.

7) Kupující může objednávku uskutečnit za použití svého uživatelského účtu zřízeného registrací nebo bez registrace.

V. Cena za zboží a platební podmínky

1) Cena za zboží je vždy uvedena u konkrétního zboží. Cena za dopravu je uvedena zvlášť v jednom z kroků objednávkového procesu.

2) Prodávající akceptuje tyto platební podmínky: hotově nebo platební kartou, a to při osobním odběru; v případě zaslání zboží prodávajícím kupujícímu pak akceptuje prodávající pouze platbu předem, a to buď převodem na účet prodávajícího či online platbu platební kartou pomocí zabezpečené platební brány.

       --- V případě platby kartou probíhá platba přes platební bránu ComGate společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/obchodni-podminky . V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 5ti dní. Průběh platby je popsán zde: https://help.comgate.cz/docs/co-je-platebni-brana Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

3) Zboží zůstává do úplného zaplacení kupujícím majetkem prodávajícího.

4) Pokud kupující provede úhradu za zboží, a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, a to z jakéhokoliv důvodu, vrátí prodávající neprodleně úhradu kupujícímu.

5) V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.

6) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. 

7) Prodávající má právo až do momentu odeslání zboží kupujícímu od kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od kupní smlouvy se považuje i právní jednání prodávajícího spočívající v oznámení kupujícímu, že jím objednané zboží nemůže prodávající dodat.

8) Prodávající je oprávněn kdykoliv požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a do doby, než obdrží od kupujícího potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání zboží prodávajícímu, nebylo-li zboží již uhrazeno.

9) Způsob zabalení zboží určuje výhradně prodávající, ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

10) Kupující má právo zvolit z možností zobrazených v uživatelském prostředí e-shopu způsob zaplacení kupní ceny za zboží a případně další peněžitá plnění prodávajícímu za dodání zboží.

11) V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

12) V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

13) Prodávající má právo poskytnout kupujícímu slevu z ceny zboží. Slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

14) Prodávající zašle vždy kupujícímu daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu kupujícího, zadanou při dané objednávce na webových stránkách e-shopu.

15) Je-li prodávajícím společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, tzn. dojde-li k zániku kupní smlouvy (např. pro odstoupení od kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

VI. Dodací podmínky

1) Prodávající dodá zakoupené zboží kupujícímu buď osobně v provozovně prodávajícího, nebo prostřednictvím České pošty, není-li uvedeno jinak (např. u atypických předmětů), a to na adresu uvedenou kupujícím.

2) Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání zboží uvedené na webových stránkách e-shopu jsou pouze orientační.

3) Dodací lhůta je závislá na platbě ze strany kupujícího; v běžných případech je zboží expedováno prodávajícím do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy závislý na dopravci.

4) Je-li zboží na základě volby kupujícího zasláno na dobírku, kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Nevyzvedne-li kupující zboží včas ve lhůtě dané dopravcem tak, že je zboží odesláno zpět prodávajícímu, kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náhradu za ušlé náklady vydané na poštovné a balné. 

5) Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu nebo předáním zboží dopravci; tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

6) V případě výměny zboží ve lhůtě 14 dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží kupujícímu.

7) V případě vrácení zboží kupujícím prodávajícímu do 14 dnů hradí náklady na poštovné kupující.

8) V případě zaslání zboží zpět prodávajícímu kupující zboží zabalí pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, nebezpečí škody nese do jeho převzetí prodávajícím, je tedy v jeho zájmu zásilku na vlastní náklady pojistit (chce-li se nákladům na pojistné a balné vyhnout, lze prodávajícímu zboží předat v provozovně prodávajícího).

9) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující zboží i přes urgenci nepřevezme, je prodávající oprávněn nárokovat vůči kupujícímu proplacení nákladů za poštovné a balné.

11) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

VII. Reklamační podmínky

1) Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

2) Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a doba pro uplatnění práv z vadného plnění se zkracuje na 12 měsíců. 

3) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To se netýká věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

4) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5) Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, není poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost prodávajícího za vady zboží při jeho předání.

6) Prodávající zaručuje, že zboží:

  1. má vlastnosti, které byly uvedeny u popisu zboží, případně takové, které lze s ohledem na povahu zboží očekávat;
  2. je vhodné pro účely, které byly uvedeny nebo pro účely, které jsou pro zboží tohoto typu obvyklé;
  3. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  4. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
  5. není zatíženo právy třetích stran.

7) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád, na základě, kterého může kupující podat reklamaci, viz zde.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

2) Nejedná-li se o případ uvedený v odst. VII, čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

3) Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit osobně na provozovnu prodávajícího, či zaslat na korespondenční adresu prodávajícího: Antik Kureš s.r.o., Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, či na emailovou adresu prodávajícího info@antik-kures.cz.

4) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle obchodních podmínek, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na korespondenční adresu: Antik Kureš s.r.o., Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1.

5) Odstoupí-li kupující od smlouvy dle obchodních podmínek, budou mu vráceny, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, tedy cena za zboží, nikoliv však cena za dopravu zboží.

6) V případě odstoupení od smlouvy bude prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet kupujícího, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí, po vrácení zakoupeného zboží v původním, bezvadném stavu (pro ověření prodávající pořizuje fotografie a další důkazy zachycující, v jakém stavu bylo zboží odesláno kupujícímu).

7) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

8) V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží, vč. nákladů na bezpečné zabalení a na pojištění.

9) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10) V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícímu.

11) Kupující nemůže bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o prodeji zboží z drahých kovů a drahých kamenů, neboť cena tohoto zboží závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit.

12) Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

IX. Ochrana osobních údajů

1) Prodávající je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

2) Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů: zde.

X. Zvláštní ujednání

1) Vlivem technické chyby na webových stránkách e-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu; v takovém případě prodávající nemá povinnost dodat dané zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje kupujícího a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného zboží a kupující má právo se rozhodnout, zda zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se kupní smlouva od počátku.

2) Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží v e-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku kupujícího, proto je kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího.

3) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Pokud vztah založený kupní smlouvou nebo smlouvou o zprostředkování obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

2) Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

3) Veškerá komunikace ze strany prodávajícího bude doručována kupujícímu výlučně emailovou poštou.

4) Práva vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 2 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5) Kupující potvrzuje, že zná důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto obchodních podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá.

6) Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího a prodávající je oprávněn je kdykoliv změnit.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. července 2022.